In opdracht van Wageningen Universiteit meet CLM Onderzoek en Advies met apparatuur van Farm Gas Live de methaan- en ammoniakemissies op een vijftal melkveebedrijven. Naast live-metingen zijn ook de regelmatige terugkoppelingen met de veehouders van belang om met emissiereducerende maatregelen op de bedrijven aan de slag te gaan. Het Netwerk Integraal Aanpakken is een samenwerkingsverband tussen Wageningen Livestock Research, LTO Noord, ZLTO, LLTB, CLM, Schuttelaar & Partners en het ministerie van LNV.

De metingen lopen van mei 2021- heden.

In opdracht van het Ministerie van LNV heeft FarmGasLive, in samenwerking met CLM, Wageningen UR – Livestock Research en Meet-ID in Lemelerveld, een zgn. pottenproef uitgevoerd om het effect te verkennen (‘proof of principle’) van de mate waarin mestadditieven de uitstoot van methaan en ammoniak uit melkveemest kunnen verminderen. Drie leveranciers hebben aan de proef meegedaan: 2 met een additief op basis van micro-organismen en 1 met een chemisch additief. Deze middelen zijn getest ten opzichte van onbehandelde mest en ten opzichte van mest waaraan melkzuur werd toegevoegd; van melkzuur weten we vanuit nationale en internationale literatuur in ieder geval dat dit de emissie van methaan en ammoniak verlaagt. De resultaten worden nu verzameld, verwerkt en voor het einde van het jaar besproken met de opdrachtgever en de leveranciers.

Methaan- en ammoniakmetingen in melkveestallen is een project dat de methaan- en ammoniakemissie vanuit melkveestallen meet. Daarbij wordt gedurende twee jaar op een vijftal praktijkbedrijven gemeten. In het tweede jaar worden daarbij ook maatregelen doorgevoerd en bemeten. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV en is een samenwerkingsverband tussen CLM Onderzoek en Advies, Monteny Milieu Advies, Synspec/LSE en wordt uitgevoerd in nauw overleg met Wageningen Livestock Research.

FarmGasLive levert de apparatuur voor de metingen van methaan- en ammoniakemissies.

Het project loopt van augustus 2018 t/m december 2020.