Keldermetingen in melkveestallen

In het project ‘keldermetingen’ wordt op twee bedrijven in het oosten van het land onderzoek gedaan naar de vorming van methaan, zwavelwaterstof (H2S) en ammoniak onder vloeren van melkveestallen. In dit onderzoek wordt kennis verzameld om boeren in staat te stellen gevaarlijke situaties te voorkomen. De metingen worden verricht op 2 bedrijven, één met een emissiearme vloer, één met een standaard roostervloer. Bij ieder bedrijf worden 8 punten onder de vloer gemeten. De metingen duren een jaar, waardoor zowel trends in de tijd kunnen worden vastgesteld, als verschillen binnen de kelder zelf.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV en is een samenwerkingsverband tussen CLM Onderzoek en Advies, Monteny Milieu Advies, Synspec/LSE en Tauw. Het onderzoek wordt uitgevoerd in overleg met Wageningen Livestock Research.

FarmGasLive levert de apparatuur voor de metingen van methaan- en ammoniakemissies.

Het project loopt van oktober 2019 t/m december 2020.