Op een kalverhouderijbedrijf in Someren zijn in opdracht van de Provincie Noord-Brabant continue ammoniakmetingen uitgevoerd. Hierbij is in meerdere kleine afdelingen gemeten.
Aangezien elke afdeling apart is geventileerd en luchttechnisch is gescheiden konden hier goede case/control-metingen worden uitgevoerd. In het project zijn diverse veelbelovende, emissie-arme systemen gemeten.

Het project liep van augustus 2018 t/m november 2021.

Methaan- en ammoniakmetingen in melkveestallen is een project dat de methaan- en ammoniakemissie vanuit melkveestallen meet. Daarbij wordt gedurende twee jaar op een vijftal praktijkbedrijven gemeten. In het tweede jaar worden daarbij ook maatregelen doorgevoerd en bemeten. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV en is een samenwerkingsverband tussen CLM Onderzoek en Advies, Monteny Milieu Advies, Synspec/LSE en wordt uitgevoerd in nauw overleg met Wageningen Livestock Research.

FarmGasLive levert de apparatuur voor de metingen van methaan- en ammoniakemissies.

Het project loopt van augustus 2018 t/m december 2020.

Samen met VEWI/KEWI uit Vinkel verkende FarmGasLive met ondersteuning van LIB de toepassing van metingen binnen de varkenshouderij. Om te kunnen meten koppelden we de ammoniakmonitor op locatie aan het geregistreerde ventilatiedebiet uit de klimaatcomputer en brachten we een meetventilator aan.

Het project liep van april t/m november 2019.