In opdracht van Wageningen Universiteit meet CLM Onderzoek en Advies met apparatuur van Farm Gas Live de methaan- en ammoniakemissies op een vijftal melkveebedrijven. Naast live-metingen zijn ook de regelmatige terugkoppelingen met de veehouders van belang om met emissiereducerende maatregelen op de bedrijven aan de slag te gaan. Het Netwerk Integraal Aanpakken is een samenwerkingsverband tussen Wageningen Livestock Research, LTO Noord, ZLTO, LLTB, CLM, Schuttelaar & Partners en het ministerie van LNV.

De metingen lopen van mei 2021- heden.

In opdracht van het Ministerie van LNV heeft FarmGasLive, in samenwerking met CLM, Wageningen UR – Livestock Research en Meet-ID in Lemelerveld, een zgn. pottenproef uitgevoerd om het effect te verkennen (‘proof of principle’) van de mate waarin mestadditieven de uitstoot van methaan en ammoniak uit melkveemest kunnen verminderen. Drie leveranciers hebben aan de proef meegedaan: 2 met een additief op basis van micro-organismen en 1 met een chemisch additief. Deze middelen zijn getest ten opzichte van onbehandelde mest en ten opzichte van mest waaraan melkzuur werd toegevoegd; van melkzuur weten we vanuit nationale en internationale literatuur in ieder geval dat dit de emissie van methaan en ammoniak verlaagt. De resultaten worden nu verzameld, verwerkt en voor het einde van het jaar besproken met de opdrachtgever en de leveranciers.

Op twee melkveebedrijven in Overijssel werden in opdracht van het ministerie van LNV in samenwerking met CLM Onderzoek en Advies en Biont Research inventariserende metingen uitgevoerd naar concentraties van aanwezige keldergassen. Deze opdracht werd uitgevoerd naar aanleiding van een methaanexplosie in een melkveestal in 2018. Tijdens de metingen werd op elk bedrijf op 8 verschillende plaatsen onder de vloer de concentratie van ammoniak en methaan in beeld gebracht. De resultaten zijn weergegeven in de rapportage ‘Keldermetingen methaan- en ammoniakconcentraties’.

De metingen liepen van mei – december 2020.

Op een kalverhouderijbedrijf in Someren zijn in opdracht van de Provincie Noord-Brabant continue ammoniakmetingen uitgevoerd. Hierbij is in meerdere kleine afdelingen gemeten.
Aangezien elke afdeling apart is geventileerd en luchttechnisch is gescheiden konden hier goede case/control-metingen worden uitgevoerd. In het project zijn diverse veelbelovende, emissie-arme systemen gemeten.

Het project liep van augustus 2018 t/m november 2021.

Methaan- en ammoniakmetingen in melkveestallen is een project dat de methaan- en ammoniakemissie vanuit melkveestallen meet. Daarbij wordt gedurende twee jaar op een vijftal praktijkbedrijven gemeten. In het tweede jaar worden daarbij ook maatregelen doorgevoerd en bemeten. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV en is een samenwerkingsverband tussen CLM Onderzoek en Advies, Monteny Milieu Advies, Synspec/LSE en wordt uitgevoerd in nauw overleg met Wageningen Livestock Research.

FarmGasLive levert de apparatuur voor de metingen van methaan- en ammoniakemissies.

Het project loopt van augustus 2018 t/m december 2020.

Samen met VEWI/KEWI uit Vinkel verkende FarmGasLive met ondersteuning van LIB de toepassing van metingen binnen de varkenshouderij. Om te kunnen meten koppelden we de ammoniakmonitor op locatie aan het geregistreerde ventilatiedebiet uit de klimaatcomputer en brachten we een meetventilator aan.

Het project liep van april t/m november 2019.

In het project Koele Koeien in België onderzochten we het effect van koeling van stalvloer, ligboxen en voergang op dierenwelzijn, diergezondheid en de uitstoot van ammoniak en methaan.

Het was een samenwerkingsverband tussen R&R Systems, DVL Advies, HAS Den Bosch, Monteny Milieu Advies en een veehouder in België.

FarmGasLive verzorgde de metingen van de gasvormige uitstoot uit de gekoelde stal.

Het project liep van april t/m oktober 2018.