Op twee melkveebedrijven in Overijssel werden in opdracht van het ministerie van LNV in samenwerking met CLM Onderzoek en Advies en Biont Research inventariserende metingen uitgevoerd naar concentraties van aanwezige keldergassen. Deze opdracht werd uitgevoerd naar aanleiding van een methaanexplosie in een melkveestal in 2018. Tijdens de metingen werd op elk bedrijf op 8 verschillende plaatsen onder de vloer de concentratie van ammoniak en methaan in beeld gebracht. De resultaten zijn weergegeven in de rapportage ‘Keldermetingen methaan- en ammoniakconcentraties’.

De metingen liepen van mei – december 2020.

Op een kalverhouderijbedrijf in Someren zijn in opdracht van de Provincie Noord-Brabant continue ammoniakmetingen uitgevoerd. Hierbij is in meerdere kleine afdelingen gemeten.
Aangezien elke afdeling apart is geventileerd en luchttechnisch is gescheiden konden hier goede case/control-metingen worden uitgevoerd. In het project zijn diverse veelbelovende, emissie-arme systemen gemeten.

Het project liep van augustus 2018 t/m november 2021.

Samen met VEWI/KEWI uit Vinkel verkende FarmGasLive met ondersteuning van LIB de toepassing van metingen binnen de varkenshouderij. Om te kunnen meten koppelden we de ammoniakmonitor op locatie aan het geregistreerde ventilatiedebiet uit de klimaatcomputer en brachten we een meetventilator aan.

Het project liep van april t/m november 2019.

In het project Koele Koeien in België onderzochten we het effect van koeling van stalvloer, ligboxen en voergang op dierenwelzijn, diergezondheid en de uitstoot van ammoniak en methaan.

Het was een samenwerkingsverband tussen R&R Systems, DVL Advies, HAS Den Bosch, Monteny Milieu Advies en een veehouder in België.

FarmGasLive verzorgde de metingen van de gasvormige uitstoot uit de gekoelde stal.

Het project liep van april t/m oktober 2018.