Methaan- en ammoniakmetingen in melkveestallen

Methaan- en ammoniakmetingen in melkveestallen

Methaan- en ammoniakmetingen in melkveestallen is een project dat de methaan- en ammoniakemissie vanuit melkveestallen meet. Daarbij wordt gedurende twee jaar op een vijftal praktijkbedrijven gemeten. In het tweede jaar worden daarbij ook maatregelen doorgevoerd en bemeten. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV en is een samenwerkingsverband tussen CLM Onderzoek en Advies, Monteny Milieu Advies, Synspec/LSE en wordt uitgevoerd in nauw overleg met Wageningen Livestock Research.

FarmGasLive levert de apparatuur voor de metingen van methaan- en ammoniakemissies.

Het project loopt van augustus 2018 t/m december 2020.