Op een kalverhouderijbedrijf in Someren zijn in opdracht van de Provincie Noord-Brabant continue ammoniakmetingen uitgevoerd. Hierbij is in meerdere kleine afdelingen gemeten.
Aangezien elke afdeling apart is geventileerd en luchttechnisch is gescheiden konden hier goede case/control-metingen worden uitgevoerd. In het project zijn diverse veelbelovende, emissie-arme systemen gemeten.

Het project liep van augustus 2018 t/m november 2021.

Methaan- en ammoniakmetingen in melkveestallen was een project waarin de methaan- en ammoniakemissie vanuit melkveestallen is gemeten. Daarbij werd gedurende twee jaar op een vijftal praktijkbedrijven gemeten. In het tweede jaar zijn daarbij ook maatregelen doorgevoerd en bemeten. Het project werd uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV en was een samenwerkingsverband tussen CLM Onderzoek en Advies, Monteny Milieu Advies, Synspec/LSE en Wageningen Livestock Research.

FarmGasLive leverde de apparatuur voor de metingen van methaan- en ammoniakemissies.

Het project liep van augustus 2018 t/m december 2020 en is deels voortgezet in de vorm van het project ‘Netwerk Praktijkbedrijven’.

⬇️ Lees of download Rapport Praktijkmetingen (1)

⬇️ Lees of download Rapport Praktijkmetingen (2)

Samen met VEWI/KEWI uit Vinkel verkende FarmGasLive met ondersteuning van LIB de toepassing van metingen binnen de varkenshouderij. Om te kunnen meten koppelden we de ammoniakmonitor op locatie aan het geregistreerde ventilatiedebiet uit de klimaatcomputer en brachten we een meetventilator aan.

Het project liep van april t/m november 2019.

In het project Koele Koeien in België onderzochten we het effect van koeling van stalvloer, ligboxen en voergang op dierenwelzijn, diergezondheid en de uitstoot van ammoniak en methaan.

Het was een samenwerkingsverband tussen R&R Systems, DVL Advies, HAS Den Bosch, Monteny Milieu Advies en een veehouder in België.

FarmGasLive verzorgde de metingen van de gasvormige uitstoot uit de gekoelde stal.

Het project liep van april t/m oktober 2018.